Pedagogisch project

Onze waarden in woorden…

 

Enkele voorbeelden uit de klaspraktijk

 

Onze christelijke inspiratie roept ons op …

om als school elk kind te accepteren zoals hij is. De kleuters krijgen de kans om op eigen tempo, in geborgenheid, in een open sfeer en in een liefdevolle omgeving te groeien en zich te ontwikkelen.

 

… om als katholieke school, alle kinderen te laten kennismaken met het christelijk geloof, de christelijke traditie(s) en de figuur van Jezus.


Kleuters mogen hun knuffel meenemen tijdens de eerste dagen op school. De juf heeft oog voor de talenten in ieder kind. Elk oudergesprek begint dan ook met deze positieve noot. Als school zijn we ook eerlijk over wat er minder goed gaat. Samen zoeken we dan naar een oplossing. In onze school krijgt ieder kleuter zorg op maat, volgens wat hij nodig heeft. Dit gebeurt in de klas of in de zorgklassen, in nauw overleg met het schoolteam, ouders en andere betrokkenen. Samen een kaars aansteken, samen een stiltemoment beleven, samen Kerst vieren, samen een verjaardag vieren, samen vertellen over en luisteren naar verhalen van Jezus….
om als katholieke dialoogschool alle kinderen, los van religie, levensbeschouwing of achtergrond, te verwelkomen, vanuit een fundamenteel respect voor iedere mens.
Op deze manier bereiden we onze kinderen ook voor op een toekomst in de huidige, zeer diverse, samenleving.
Deze diversiteit en verscheidenheid wordt door onze school als een rijkdom beschouwd.
De kleuters in de klas ervaren spelenderwijze elkaars gewoontes, verhalen en achtergrond: ze ontdekken bijvoorbeeld dat sommige kinderen geen brood maar een gekookt eitje eten, dat sommige meisjes speciale ‘schilderingen’ dragen, dat niet iedereen dezelfde taal spreekt, …
Ze ontdekken van jongs af aan hoe ‘anders’ en tegelijk ‘gelijk’ de ander kan zijn. Iedere leerkracht stimuleert onze kleuters om liefdevol én respectvol om te gaan met de andere.

De school wil werk maken van een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

We bieden ontwikkelingskansen voor de totale persoon van het kind.
Daarom werken we vanuit belangstellingscentra waarin het aanbod van de kleuterleidster sturend is, maar waar ook de kleuters het thema verrijken. Samen exploreren, samen spelen, knutselen, naar elkaar luisteren, samen genieten, een boeiend verhaal beluisteren…
Het is maar een greep uit het dagelijkse leven op school. Een veelzijdig aanbod dus.Groeien volgens eigen tempo en eigen noden is daarbij belangrijk.
We proberen een duidelijke structuur aan de kleuters te geven. Vaste rituelen en een duidelijke, structurele aanpak verhogen de veiligheid en verhelderen het leerproces.

We willen de drempel tussen school en thuis zo laag mogelijk houden. Omdat samenwerking belangrijk is plannen we daarom verschillende oudercontacten.
Het doorspelen van informatie in functie van de groeikansen van de kinderen wordt zo geoptimaliseerd.

Als schoolteam willen we de onderwijssamenhang bewaken door geregeld te overleggen. We streven daarbij naar een vlotte en doordachte doorstroming van peuterklas tot de derde kleuterklas.

Enkele kleuters uit de derde kleuterklas tekenen de vlag van het land waar ze vandaan komen. Dit vormt een idee voor de juf om iets over hun land van herkomst op te zoeken, in de klas op de wereldkaart aan te duiden, over leefgewoontes te vertellen…

Tijdens het gestuurde thema “Sinterklaas” merkt de juf dat de kinderen dit jaar erg bezig zijn met schoenen. Ze besluit de klemtoon in het thema op schoenen te leggen en zoekt enkele activiteiten hierrond.

Er worden regelmatig oudercontacten georganiseerd waarbij de werking van de klas wordt toegelicht. Er is extra visueel materiaal aanwezig in de school en tijdens deze contacten (foto’s, filmpjes,..) zodat elke ouder hierin gemakkelijk zijn weg vindt. Ook kunnen ouders in de klas zelf terecht om hun kleuter aan het werk te zien. Het dagelijkse praatje aan de klasdeur houdt het contact tussen juf en ouders levendig.

Elke 14 dagen overleggen de leerkrachten van dezelfde graad met elkaar om hun klaswerking en belangstellingscentra inhoudelijk op elkaar af te stemmen. Tijdens de algemene vergaderingen/pedagogische werkdagen gebeurt hetzelfde, maar dan structureel, tussen de leerkrachten van verschillende graden. Zo werd afgesproken dat het belangstellingscentrum ‘mijn lichaam’ aan bod komt in de eerste kleuterklas, terwijl ‘hygiëne en tandenpoetsen’ pas in het derde kleuter aangeboden wordt. Dit is een afspraak die op een vergadering/pedagogische studiedag werd gemaakt. Tijdens het onderling overleg tussen de juffen van dezelfde jaargroep, in de regel elke 14 dagen, geven de leerkrachten inhoudelijk vorm aan het belangstellingscentrum, afgestemd op elkaar.

We willen doelgericht werken vanuit een stimulerende, uitdagende leeromgeving.

Vier fundamentele wegwijzers voor goed kleuteronderwijs zijn:


 geborgenheid
 stabiliteit en structuur
 welbevinden en betrokkenheid.

Dit vormt de basis voor een positieve ontplooiing: “Ik voel me goed, in de wereld om me heen en met de mensen rondom mij”; Een knuffel, een lief woordje doen zoveel meer…
Het is belangrijk dat de kinderen steeds bij de juf terechtkunnen en zich thuis voelen op school.

Kinderen ontwikkeling zich spelenderwijs in een omgeving met veel kansen tot experimenteren en waarin ze veelzijdige ervaringen kunnen opdoen.
Aangepast en aantrekkelijke materialen zijn daarbij belangrijk. Het zelf doen en ervaren is belangrijker dan een mooi afgewerkt eindproduct.

zelfstandigheid: stimuleren tot eigen initiatief en doorzettingsvermogen met duidelijke regels en afspraken is daarbij belangrijk.

Met eigentijdse methodes en middelen willen we deze wegwijzers realiseren.

Kleuters mogen bij de juf wel eens op schoot, worden getroost als ze verdriet hebben, kleuters tekenen zoveel mooier als de directeur belangstelling toont bij een klasbezoekje, kleuters die het moeilijk hebben verdienen extra bescherming…

De kinderen van het derde kleuter mogen de broodmanden ’s middags klaarzetten en ophalen, peutertjes worden gestimuleerd om zelf hun jas aan te doen, oudere kinderen om zelf hun rits dicht te doen, kinderen kiezen zelfstandig uit het aanbod in klas, ….

Dag Jules’ voor de jongsten, ‘Loeloe’ voor de iets oudere kleuters, ‘TOV’, iPads en laptops, in de klas, een polyvalente snoezelruimte,….