Pedagogisch project

Onze christelijke inspiratie roept ons op …

…om iedereen te accepteren. Elk kind is evenwaardig en uniek. Elke kleuter mag zichzelf zijn en krijgt de kans om op eigen tempo in geborgenheid en in open sfeer te groeien.

We willen dat positief benaderen. Verscheidenheid ervaren we als een rijkdom, we aanvaarden elk kind zoals het is. Elke kleuter is steeds in ontwikkeling en moet de nodige tijd krijgen.

Een voorbeeld: 
In het dagelijks onthaal krijgt elke kleuter de kans om op verhaal te komen… 
Een kleuter die een makkelijke puzzel vlot kan leggen, wordt een moeilijkere aangeboden… 
De kleuterleidster wil dat elke kleuter betrokken is en houdt nauwgezet de evolutie van elk kind bij… 

…om een liefdevolle omgeving uit te bouwen waar samenhorigheid, meevoelen, dankbaarheid, delen, elkaar vergeven, respect en verdraagzaamheid centraal staan.

speelplaats__hand_van_juf_geborgenheid

Een voorbeeld: 
Op de speelplaats worden kleuters erop gewezen dat ze na een conflict weer als vriendjes kunnen samenspelen. De juf geeft de kleuter daarbij oprechte informatie… 

verbondenheid_vriendschap

De gelovige sfeer, gesteund op geloofstraditie en liefde voor de evenmens blijkt uit de dagelijkse manier van omgaan met elkaar. Ook willen we bewust stiltemomenten inlassen en Jezus ter sprake brengen. Daarbij mogen de kinderen van andersgelovigen zich ook aangesproken weten en zich niet uitgesloten voelen. We proberen ook in dat verband een dialoogschool te zijn.

christelijk_geloof

Een voorbeeld: 
Samen een koek eten, samen een verjaardag vieren, samen een kaarsje aansteken, samen vertellen en luisteren, samen naar een verhaal over Jezus’ leven luisteren, een adventskrans maken… 

De school wil werk maken van een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

We bieden ontwikkelingskansen voor de totale persoon van het kind.

Daarom werken we vanuit belangstellingscentra waarin het aanbod van de kleuterleidster sturend is, maar waar ook de kleuters het thema  verrijken. Samen exploreren, samen spelen, knutselen, naar elkaar luisteren, samen genieten, een boeiend verhaal beluisteren…
Het is maar een greep uit het dagelijkse leven op school. Een veelzijdig aanbod dus. Groeien volgens eigen tempo en eigen noden is daarbij belangrijk.
We proberen een duidelijke structuur aan de kleuters te geven. Vaste rituelen en een duidelijke, structurele aanpak verhogen de veiligheid en verhelderen het leerproces.

Een voorbeeld: 
Enkele kleuters uit de derde kleuterklas tekenen de vlag van het land waar ze vandaan komen. Dit vormt een idee voor de juf om iets over hun land van herkomst op te zoeken, in de klas op de wereldkaart aan te duiden, over leefgewoontes te vertellen…

We willen de drempel tussen school en thuis zo laag mogelijk houden. Omdat samenwerking belangrijk is plannen we daarom verschillende oudercontacten.
Het doorspelen van informatie in functie van de groeikansen van de kinderen wordt zo geoptimaliseerd.

Een voorbeeld: 
Er worden regelmatig oudercontacten georganiseerd waarbij de werking van de klas wordt toegelicht. Ook kunnen ouders in de klas zelf terecht om hun kleuter aan het werk te zien. Het dagelijkse praatje aan de klasdeur houdt het contact tussen juf en ouders levendig…
 

Als schoolteam willen we de onderwijssamenhang bewaken door geregeld te overleggen. We streven daarbij naar een vlotte en doordachte doorstroming van peuterklas tot de derde kleuterklas.

Een voorbeeld: 
Tijdens vergaderingen en overlegmomenten overleggen leerkrachten met elkaar… 

overlegmoment_tussen_juffen

 

We willen doelgericht werken vanuit een stimulerende, uitdagende leeromgeving.

Vier fundamentele wegwijzers voor goed kleuteronderwijs zijn:
 geborgenheid
⇒ stabiliteit en structuur
⇒ welbevinden en betrokkenheid.

Dit vormt de basis voor een positieve ontplooiing: “Ik voel me goed, in de wereld om me heen en met de mensen rondom mij”; Een knuffel, een lief woordje doen zoveel meer…
Het is belangrijk dat de kinderen steeds bij de juf terechtkunnen en zich thuis voelen op school. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen met veel kansen tot experimenteren en het opdoen van veelzijdige ervaringen.
Aangepast en aantrekkelijke materialen zijn daarbij belangrijk. Het zelf doen en ervaren is belangrijker dan een mooi afgewerkt eindproduct.

zelfstandigheid: stimuleren tot eigen initiatief en doorzettingsvermogen met duidelijke regels en afspraken is daarbij belangrijk. Met eigentijdse methodes en middelen willen we deze wegwijzers realiseren.

Een voorbeeld: 
Kleuters mogen bij de juf wel eens op schoot, worden getroost als ze verdriet hebben, kleuters tekenen zoveel mooier als de directeur belangstelling toont bij een klasbezoekje, kleuters die het moeilijk hebben verdienen extra bescherming… 

geborgenheid_verbondenheid

 

We hebben aandacht voor de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg

Door de evolutie van de kinderen regelmatig op te volgen, door een aangepast zorgaanbod en door geregeld te evalueren, krijgen de kinderen optimale groeikansen.

Een voorbeeld: 
In de 3de kleuterklas worden eind september voorbereidende reken-en leestoetsen afgenomen. In de 2de kleuterklas volgen we via speciale toetsen de taalontwikkeling op de voet. Dit vormt een uitgangspunt om gericht aan zorg te werken…  

We proberen aan de zorgnoden van elk kind afzonderlijk te werken. Elk kind is immers verschillend en iedereen verdient een ruggensteuntje, op welk vlak dan ook.

Een voorbeeld: 
Wekelijks worden overlegmomenten gepland tussen de klastitularis, de zorgjuffen, de brugfiguur en de directeur waarbij de vorderingen…
 

Wie wat meer of wie wat anders nodig heeft, krijgt aan de hand van een goedoverwogen zorgsysteem in samenwerking met de juf en de zorgjuffen extra zorg.

Een voorbeeld: 
Wekelijks worden overlegmomenten gepland tussen de klastitularis, de zorgjuffen, de brugfiguur en de directeur waarbij de vorderingen van de kinderen worden besproken… 

Dat gebeurt in de zorgklassen waarin ‘taal’ en ‘denk’ centraal staan. Op geregelde tijdstippen tijdens de week worden kinderen met dezelfde noden door de zorgjuffen extra geholpen. Dit gebeurt klasdoorbrekend voor het eerste, het tweede en het derde kleuter.

Een voorbeeld: 
Kinderen die extra in de zorgklassen worden geholpen krijgen een zorgmapje waarin de zorgstappen zichtbaar zijn over de schoolloopbaan heen… 

We willen ook doelbewust tijd maken om de evolutie van de kinderen met de ouders te bespreken om zo groeikansen te optimaliseren. Dat plannen we op vastgelegde momenten maar ook onvoorzien maken we graag tijd voor extra overleg.

Een voorbeeld: 
Er is geregeld overleg tussen het zorgteam en de juf. Samen zoeken de leerkrachten naar ideeën om structuur te geven, welbevinden te verhogen, kinderen weerbaar en zelfredzaam te maken… Het is maar een greep uit het zorgaanbod… 

overlegmoment_zorg_gok

Als we deze weldoordachte zorg geven, willen we ook eerlijk aangeven waar onze grenzen liggen. Doorverwijzen in overleg met ouders naar extra hulp kan één van de opties zijn.  Open communicatie met ouders, school en CLB is hierbij belangrijk.

Een voorbeeld: 
Bij verhoogde zorg wordt het CLB ingeschakeld. ouders worden steeds bij belangrijke evolutiegesprekken betrokken… 

 

Dat alles kan als we werken aan een goede organisatie en een warme leefgemeenschap in de school

⇒ Lage drempels voor kinderen en ouders naar leerkrachten en directie toe. In een open sfeer wordt graag tijd gemaakt voor een praatje.

⇒ Vragen, bezorgdheden moeten bespreekbaar zijn en worden tijdig gesignaleerd.

Een voorbeeld:  
De juf maakt dagelijks tijd voor een praatje, de ouders brengen en halen hun kind af aan de klasdeur, de jonge kleuters worden in de klas onthaald, de deur van het bureau van de directeur staat heel vaak letterlijk open voor de ouders, ouders krijgen vaak de kans om met het schoolteam aan het schoolleven deel te nemen in de ruime zin van het woord. (bv. vrij in en uit, Kleuterfeest, schoolfeest, babbelmomenten…) 

⇒ Geregeld evalueren en bijsturen van onze werking, bv. op personeelsvergaderingen.

Een voorbeeld: 
Uit regelmatige evaluaties zijn onder andere volgende zaken vernieuwd, aangepast of bijgestuurd: de koekjestrommel, extra kansen op water drinken, een keer in de week een gezonde boterham in plaats van een koek, een keer in de week fruit, het sluiten van de schoolpoort tijdens de schooluren omwille van veiligheidsredenen, vernieuwing van het fietsenpark…

⇒ Respect voor de mening van ouders, bv. via  babbelmomenten, oudergesprekken de tevredenheidsenquête op het einde van het derde kleuter, …
⇒ Als ouders en de school samenwerken kunnen we de kinderen ‘VER-dragen’!

Toffe leerkrachten zorgen ervoor dat kinderen ontdekken waar ze goed in zijn. En dat ze daar geluk in vinden. Fijne taak toch? (uit De Bond, 2001)