Kleuters volgen

De Kleuterschool Westdiep biedt de ouders verschillende mogelijkheden om met de juf in contact te treden om over de evolutie van hun kind te worden ingelicht. Zo is er in de peuterklas het dagelijks praatje met de juf in de klas, want de ouders mogen de peuters in de klas afgeven. De jongsten komen bij het begin van de lestijden niet op de speelplaats. Voor de ander leeftijdsgroepen worden de ouders bij het begin van de lestijden op de speelplaats toegelaten. Er staan banken waarop zij kunnen plaatsnemen. Als de klasrij wordt gevormd, is er steeds de kans om met de juf in contact te komen.

Ook kunnen ouders vanaf de eerste kleuterklas een ‘Vrij-in-en-uit’ meemaken. Ze kunnen binnen een bepaalde tijdsperiode vrij de klas binnenkomen om een activiteit van hun kind mee te maken. Verder is er tweemaal per jaar oudercontact. Over de tijdstippen kunt u terecht bij de rubriek ‘activiteitenkalender’.

Om vanuit de kant van de juf met zinvolle info naar de ouders toe te stappen, worden geregeld vergaderingen belegd en overlegmomenten tussen de kleuterleidsters onderling gecreëerd.

Elke vrijdagmorgen is er zorgoverleg. De juf, de zorgjuffen, de zorgcoördinator, de brugfiguur en de directeur maken deel uit van het overleg. de bedoeling is om de kleuters goed op te volgen om hen het nodige duwtje in de rug te kunnen geven.

Als we weldoordachte zorg geven, willen we ook eerlijk aangeven waar onze grenzen liggen. Doorverwijzen in overleg met ouders naar extra hulp kan één van de opties zijn. Open communicatie met ouders, school en CLB is hierbij belangrijk

Ook kunnen ouders steeds een afspraak met het CLB maken.

Voor info via het CLB:

Pensjagerstraat 30

8400 OOSTENDE

Tel : 059 / 80 31 82

e-mail: christine.boydens@clboostende.be
e-mail: banafsheh.bashar@clboostende.be

GON-begeleiding
GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’. Kinderen die om een bepaalde reden leermoeilijkheden hebben, kunnen onder de noemer van GON-begeleiding vallen. Daarvoor moeten strenge voorwaarden worden vervuld en een contract met het buitengewoon onderwijs worden afgesloten. Een leerkracht uit het buitengewoon onderwijs komt dan ten hoogste voor twee lestijden in de klas om vooral de leerkracht te coachen om bekwaamheid te verwerven in verband met het specifieke leerprobleem. Op die wijze krijgt het GON-kind een nog betere begeleiding.